Algemene voorwaarden

Hoe het werkt, uitgelegd op een begrijpelijke manier

Definitions

1. IT Solutions Braunschweig: gevestigd te Woerden onder KvK nummer 78219426.
2. Klant: degene met wie IT Solutions Braunschweig een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: IT Solutions Braunschweig en klant tezamen.
4. Consument: een klant die tevens particulier is en handelt als privépersoon.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of vanwege IT Solutions Braunschweig.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden uit.

Prijzen

. 1. Alle door IT Solutions Braunschweig gehanteerde prijzen luiden in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Alle door IT Solutions Braunschweig gehanteerde prijzen voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins kenbaar gemaakt, kunnen door IT Solutions Braunschweig te allen tijde worden gewijzigd.
3. De prijs met betrekking tot een dienst wordt door IT Solutions Braunschweig vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren c.q. gemaakte kosten.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van IT Solutions Braunschweig, geldende voor de periode waarin IT Solutions Braunschweig de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een door IT Solutions Braunschweig te verrichten dienst een totaalprijs zijn overeengekomen, zal dit steeds een richtprijs zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen waarvan niet kan worden afgeweken.
6. IT Solutions Braunschweig is gerechtigd tot maximaal 25% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 25% hoger zal zijn, dient IT Solutions Braunschweig de opdrachtgever tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 25% hoger is, heeft de opdrachtgever het recht het gedeelte van de order dat de richtprijs plus 25% overschrijdt, te annuleren.
9. IT Solutions Braunschweig heeft het recht de prijzen maandelijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de aanvang daarvan zal IT Solutions Braunschweig prijsaanpassingen aan de klant mededelen.
11. De consument heeft het recht de overeenkomst met IT Solutions Braunschweig op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen van niet tijdige betaling

1. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is IT Solutions Braunschweig gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
2. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan IT Solutions Braunschweig tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd.
3. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan IT Solutions Braunschweig haar verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van IT Solutions Braunschweig op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door IT Solutions Braunschweig weigert, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan IT Solutions Braunschweig te voldoen.

Opschorting

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Verrekening

1. Tenzij de klant een consument is, ziet de klant af van zijn recht om een schuld aan IT Solutions Braunschweig te verrekenen met een vordering op IT Solutions Braunschweig.

Verzekering

1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van IT Solutions Braunschweig die bij de afnemer aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2.Op eerste verzoek van IT Solutions Braunschweig verstrekt de opdrachtgever de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

1. Voor IT Solutions Braunschweig geldt dat wanneer partijen een overeenkomst van dienstverlenende aard zijn aangegaan, deze slechts inspanningsverplichtingen bevat, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. IT Solutions Braunschweig zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. IT Solutions Braunschweig heeft het recht de overeengekomen diensten (mede) door derden te laten verrichten.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke instemming en betaling van een eventueel overeengekomen voorschot door de opdrachtgever.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat IT Solutions Braunschweig tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen.
5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat IT Solutions Braunschweig tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Informatieverstrekking door de klant

. 1. De klant zal alle informatie, gegevens en documenten die van belang zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan IT Solutions Braunschweig ter beschikking stellen.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, zal IT Solutions Braunschweig de betreffende bescheiden retourneren.
4. Indien de opdrachtgever de door IT Solutions Braunschweig in redelijkheid gewenste informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen IT Solutions Braunschweig en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één der partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Indien partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de opdrachtgever IT Solutions Braunschweig schriftelijk in gebreke te stellen.

Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd

. 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectuele eigendom

1. IT Solutions Braunschweig behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, maquettes, modellen, programmacode etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De opdrachtgever mag de bedoelde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Solutions Braunschweig (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op enige andere wijze gebruiken.

Vertrouwelijkheid

1. De klant houdt alle informatie die hij van IT Solutions Braunschweig ontvangt (in welke vorm dan ook) geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende IT Solutions Braunschweig waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan IT Solutions Braunschweig zou kunnen schaden.
3. De opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te verzekeren dat hij ook de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie
– die reeds openbaar was voordat de klant van deze informatie kennis nam of die nadien openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde van de overeenkomst.

Boetebeding

. 1. Indien de wederpartij in strijd handelt met het artikel van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding of inzake intellectuele eigendom, verbeurt hij ten gunste van handelsnaam een direct opeisbare boete voor iedere overtreding.
– indien de wederpartij een consument is, bedraagt deze boete € 1.000,-.
– indien de wederpartij een rechtspersoon is, bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de wederpartij een bedrag gelijk aan 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook is geen vorm van schadevergoeding vereist.
4. Het verbeuren van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat onverlet de overige rechten van IT Solutions Braunschweig, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

1. De klant vrijwaart IT Solutions Braunschweig tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door IT Solutions Braunschweig geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door IT Solutions Braunschweig geleverd product of geleverde dienst zo spoedig mogelijk op eventuele tekortkomingen te onderzoeken.
2. Indien een geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, dient de klant IT Solutions Braunschweig daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De consument dient IT Solutions Braunschweig uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen te informeren.
4. De klant zal daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming geven, zodat IT Solutions Braunschweig in staat is adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op onderhanden werk, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat IT Solutions Braunschweig gehouden is andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

In gebreke stelling

. 1. De klant dient IT Solutions Braunschweig schriftelijk in kennis te stellen van enige ingebrekestelling.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling IT Solutions Braunschweig daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

. 1. Indien IT Solutions Braunschweig met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag dat zij op grond van die overeenkomst aan IT Solutions Braunschweig verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid IT Solutions Braunschweig

. 1. IT Solutions Braunschweig is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien IT Solutions Braunschweig aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. IT Solutions Braunschweig is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien IT Solutions Braunschweig aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

1. Ieder recht van de klant op schadevergoeding van IT Solutions Braunschweig vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Ontbindingsrecht

. 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien IT Solutions Braunschweig toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien nakoming door IT Solutions Braunschweig van haar verplichtingen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de overeenkomst pas worden ontbonden nadat IT Solutions Braunschweig in verzuim is geraakt.
3. IT Solutions Braunschweig heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien IT Solutions Braunschweig omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat zal zijn zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

Overmacht

1. Naast hetgeen in de wet is bepaald, kan een tekortkoming van IT Solutions Braunschweig in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan IT Solutions Braunschweig in een situatie die onafhankelijk is van de wil van IT Solutions Braunschweig, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van IT Solutions Braunschweig kan worden verlangd.
2. Onder overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecommunicatiestoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor IT Solutions Braunschweig niet in staat is 1 of meer verplichtingen jegens de klant na te komen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat IT Solutions Braunschweig weer in staat is deze na te komen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. IT Solutions Braunschweig is in een situatie van overmacht geen schadevergoeding of compensatie verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel mocht hebben.

Wijziging van de overeenkomst

. 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.

Wijziging van de algemene voorwaarden

1. IT Solutions Braunschweig heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. IT Solutions Braunschweig zal inhoudelijk belangrijke wijzigingen zo veel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

. 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Solutions Braunschweig.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

. 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij hetgeen IT Solutions Braunschweig bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.